• بازرسی موتورخانه های آب گرم و آب داغ ویژه تاسیسات گرمایشی و تامین آب گرم مصرفی ساختمان ها بر اساس استاندارد ملی ۱۶۰۰۰