تعرفه بازرسی آسانسور

تعرفه بازرسی آسانسور سال 1402 اعلام شد

مطابق با بخشنامه استاندارد در وبسایت رسمی استاندارد ، تعرفه جدید آسانسور مطابق با جدول زیر میباشد.  اعمال تعرفه‌های سال 1402 بر اساس تاریخ بازرسی آسانسور از 1402/04/07 به بعد می‌باشد.
تعرفه بازرسی آسانسور